Love for Næstved Sportsdykkerclub

§1:

Klubben, hvis navn er Næstved Sportsdykkerclub - NSC - er stiftet i Næstved den 8. August 1970 og er hjemmehørende i Næstved Kommune.

§2:

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerhed under dens udøvelse. Den skal undervandsaktiviteter af kulturel, sportslig og videnskabelig art.

Stk. 2:

Næstved Sportsdykkerclub kan have sportsligt samarbejde med andre klubber under Dansk Sportsdykkerforbund i forbindelse med aktiviteter, der falder under de i stk.1 nævnte aktiviteter.

§3:

Klubben er medlem af Dansk Sportsdykkerforbund - DSF - som er med af det     internationale Sportsdykkerforbund “ Confederation Mondiale Des Activitès Subaquatiques “ - CMAS - og Danmarks Idrætsforbund - DIF - hvis love er umiddelbart gældende for klubbens medlemmer.

§4:

Som medlemmer kan optages enhver person som er under 10 år som børnemedlem som er over 10 år til juniorafdelingen, og over 15 år til seniorafdelingen, og som opfylder DSF’s betingelser samt bestyrelsens endelige vurdering.

Ønsker en personer med andet dykkerbevis end CMAS, optagelse som seniormedlem, foretager bestyrelsen en individuel konverteringsvurdering.

Klubben optager passive medlemmer i NSC´s venner. Passive medlemmer betaler nedsat kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ingen ret til at benytte klubbens materiel og ingen ret til dykning.

Omfanget af passive medlemmers brug af svømmehal samt deltagelse i dykkermæssige aktiviteter fastsættes af bestyrelsen.

Afvises potentielle medlemmer, kan disse indbringe afgørelsen for DSF.

§5:

Indemeldesesgebyr samt kontigentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet samt præmie til kollektiv sportsdykkerulykkeforsikring opkræves halvårligt forud. Passive medlemmers kontingent opkræves en gang årligt. Børnemedlemmers kontingent opkræves en gang årligt.

Restance over 14 dage medfører udsendelse af rykker for kontingentbetaling med et pålagt rykkergebyr på 50 kr.
Betalingsfristen er for dette på 8 dage.
Efter overskridelse af sidstnævnte forfaldsdato og dermed manglende betaling meddeles vedkommende skriftligt, at vedkommende anses for udmeldt pr. dags dato.
Udmeldelse sendes til Dansk Sportsdykkerclub med oplysning om den manglende betaling.
Ønskes genoptagelse af medlemsskabet, skal der betales genindmeldelsesgebyr og det skyldige beløb.

Stk. 2:

Udmeldelse skal ske til et af forretningsudvalgets medlemmer.

Stk. 3:

Klubbens medlemmer kan frit vælge om de ønsker medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund, så frem det enkelte medlem ønsker det. Kontingent til DSF opkræves en gang årligt i forbindelse med kontingentopkrævningen for januar kvartal.

§6:

Klubbens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Disse fire bestyrelsesmedlemmer danner klubbens forretningsudvalg og tegner klubben i forhold til eksterne relationer.

Bestyrelsen er på valg ved den årlige generalforsamling og vælges efter følgende turnus:

På lige år:     Formand og formand for uddannelse-, Sikkerhed og Materialeudvalget
På ulige år:    Kasserer og Sekretær.

Formændene for de respektive udvalg repræsenterer udvalget på betsyrelsesmøderne.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter på dette møde sin forretningsorden. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen, heriblandt formanden, og i hans fravær     næstformanden være til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Næstformanden vælges blandt udvalgsformændene.

Stk. 2:

Frafalder en udvalgsformand, kan bestyrelsen indsætte en ny formand, som indtræder i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

Forfalder et medlem af forretningsudvalget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt medlem vælges.

Stk. 3:

Bestyrelsen har bemyndigelse til at stifte gæld i klubbens navn.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand og kasserer i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§7:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest ved udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal ske med 4 ugers varsel og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab fremlægges
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal offentliggøre alle forslag senest 2 uger før generalforsamlingen ved opslag i klubben (hjemmeside).

§8:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 2/3 af bestyrelsen eller ½ af klubbens medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter at ønsket er fremsat og med 14 dages varsel.

§9:

Klubbens aktive medlemmer er stemmeberettigede, dog varetages stemmeretten for juniorafdelingen af en af forældremyndighedsindehaverne eller af en værge.

Valgbar til bestyrelsen er klubbens aktive medlemmer, forældremyndighedshaverne eller værge til juniormedlemmer og passive medlemmer, såfremt medlemmet ikke er i restancer, er aktivt medlem af andre sportdykkerklubber eller har merkantile interesser i sporten. Passive medlemmers valgbarhed til bestyrelsen begrænses dog af følgende:

A. Formanden skal være aktivt seniormedlem
B. Der kan max. indvælges 1 passivt medlem i forretningsudvalget
C. Der kan max. indvælges 3 passive medlemmer i den samlede bestyrelse.

§10:

Alle valg afgøres ved stemmeflertal blandt de fremmødte og mindst 1 medlem kan kræve hemmelig afstemning. Vedtægtsændringer kan finde sted på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indlade til en ny ekstraordinær generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de fremmødte på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Anvendelse af fuldmagt kan finde sted, dog således at hver fremmødte kun kan anvende 1 fuldmagt.

§11:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse møder, hvoraf der afholdes mindst 1 møde i hvert kvartal. Formanden repræsenterer klubben i DSF’s repræsentantskab.

§12:

Det påhviler bestyrelsen at holde Dansk Sportsdykkerforbund underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer samt ændringer i klubbens bestyrelse.

§13:

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for, at klubbens forskellige udvalg fungerer i henhold til klubbens love og regler.

§14:

Alle aktiviteter, der foregår i klubbens navn eller under klubben mærke, skal foregå i henhold til klubbens love.

§15:

Klubben kan, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom, godtgøre de direkte udgifter som dens medlemmer har måttet afholde på grund af deres, på bestyrelsens anmodning, virksomhed i klubbens interesse.

§16:

Ønsker et medlem en sag forelagt DSF’s forbundsbestyrelse eller et udvalg herunder, rettet vedkommende henvendelse til klubbens bestyrelse, der såfremt sagen ikke kan afgøres lokalt, sender den skriftlig til DSF, med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.

§17:

Klubbens regnskabsperiode følger kalenderåret.

Stk. 2:

Revision af klubbens regnskab foretages af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Den foretagne revision skal være kritisk.

§18:

Hvis det bestemmes på en ordinær generalforsamling, at klubben skal opløses skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Hvis dette flertal opnås og klubben opløses, skal klubbens gæld afvikles ved eventuelt salg af klubbens udstyr og den tilbageværende formue skal tilfalde Dansk Sportsdykkerforbund.

§19:

Et medlem, der beviseligt overtræder klubbens love, sikkerhedsregler og øvrige bestemmelser kan ekskluderes af bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Eksklusionen kan prøves på en generalforsamling ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

§20:

Klubben sikkerhedsbestemmelser for dykning samt regler for benyttelse af klubbens materiale udarbejdes af bestyrelsen. Sikkerhedsregler skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§21:

Enhver genstand, der opfiskes på en klubtur af enkeltpersoner, ejes af disse, men opbevares i klubben de første 5 år under hensyntagen til gældende lovgivning. Såfremt genstanden, for at kunne bevares i en periode ud over 5 år, skal konserves, er klubben forpligtet til at bekoste denne konservering. Hvis klubben ikke vil bekoste konserveringen, tilfalder genstanden straks finderen. Udleveringen efter 5 år sker efter opfordring fra ejeren. I tilfælde af klubbens opløsning overdrages genstanden straks til finderen.

§22:

Klubben kan udsende et klubblad til klubbens medlemmer. Redaktøren vælges på den årlige generalforsamling. Redaktøren er ansvarlig for indholdet, der skal have almen interesse for dykkersporten. Ligeledes skal de forskellige aktiviteter indenfor klubbens regi dækkes. Redaktøren er dog ikke ansvarlig for indholdet i indsendte indlæg eller referater fra medlemmer.

§23:

Generel administration af diverse nøgler til klubbens lokaler/materialer varetages af en af bestyrelsen valgt person. Regler vedrørende- og depositum for nøgleudlevering fastsættes af bestyrelsen.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling afholdt i Næstved Sportsdykkerclubs lokaler onsdag den 28 januar 2004